Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym
przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest:
Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, ul. Błonie 55, 27-600 Sandomierz,
tel. 502 408 298, e -mail: przystaek@blonie.sandomierz.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu
lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą
w celu realizacji zadań statutowych Placówki

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów
lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności na podstawie:

  1. realizacja zadań wynikających z Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
    dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także wypełnienie obowiązków prawnych
    ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
  2. realizacja umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych
    w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy
zawartej z administratorem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa następujące prawa:

a)   dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,

b)   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

c)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)   przenoszenia danych,

e)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

f)   cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zegar