Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.blonie.sandomierz.eu

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Klimkiewicz-Kwiecień. 
przystanek@blonie.sandomierz.eu  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 408 298.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu 
 • Adres: Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu , ul. Błonie 55, 27-600 Sandomierza
 • E-mail: przystanek@blonie.sandomierz.eu
 • Telefon: 502 408 298

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2021-03-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

27-600 Sandomierz, ul. Błonie 55
Tel.: 502 408 298
E-mail:  przystanek@blonie.sandomierz.eu
Strona internetowa:  http://www. blonie.sandomierz.eu/

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Placówka Wsparcia Dziennego ul. Błonie 55

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Błonie.

Do wejścia nie prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Teren dookoła budynku jest zabezpieczony płotem.

W budynku nie ma windy.

Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduję się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Parter budynku jest dostosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Kierownik placówki posiada ukończony kurs języka migowego.

Zegar